Etxebideren laguntzak komunitateentzat

Eusko Jaurlaritzaren (ETXEBIDE) dirulaguntzak birgaitze-lanetarako

Komunitateko obratzat hartuko dira higiezinaren elementu komunei eragiten dieten obrak. Obra mota hauek jaso dezakete dirulaguntza:

1 Kontserbazio, segurtasun eta bizigarritasun obrak.

Fatxadak birgaitzea, terrazak, balkoiak jartzea… estalkiak aldatzea, ataria eta eskailerak konpontzea, isolamendu akustikoa…

2 Energiaren-eraginkortasuna hobetzea

Siempre que no se cumplan los criterios NEXT (LINK) en caso contrario prevalecerán las ayudas NEXT. Instalaciones térmicas, ACS, iluminación, envolvente térmica, sustitución de carpintería exterior, cerramiento de terrazas y balcones en todo el edificio.

3 Irisgarritasuna hobetzea

Renovación o instalación de ascensores, adaptación de distribución para suprimir barreras arquitectónicas o adaptación a discapacitados/as sensoriales…

Zein motatako obrak jasotzen dituzte dirulaguntzak?


  • Ordainsari profesionalak
  • Birgaitzeko jarduketak kudeatzeaz arduratzen diren finka edo profesionalen administrazioaren zerbitzu-sarien kostuak.
  • Kontrata bidez egiteko aurrekontua. EITn identifikatutako patologiak konpontzeko obrei buruzkoa barne
  • Zaharberritzeagatik ordaindutako eskubide, tasa eta prezio publikoak
  • BEZaren kostua, jasanarazi eta jasanarazi ezin denean.

Zeintzuk ez?


  • Eraikinak hustea, fatxadak eraistea eta barneko trenkada-multzoa birbanatzea. Ondorioz, etxebizitza kopurua handitu egin da, eta etxebizitza erabilera aldatu egin da, bai, ordea, BPE (VPP) erabiliko bada
  • Eraikinaren elementu apaingarriak

Nork eska dezake dirulaguntza?

1.

Elementu komunetan obrak egiten dituzten jabeen komunitateak

2.

 Etxebizitzen jabeak, maizterrak edo gozamenezkoek (usufruktudunak)

Baldintzak

>3000 €

Aurrekontua etxebizitza bakoitzeko

20 urte

Eraikinaren adina

2/3

Eraikinaren azalera erabilgarritik sartu gabe) Etxebizitzek erabilera bat izan behar dute

Etxebizitza

Ohiko helbidea, gozamenezkoa, maizterra

Lizentzia

Obra lizentzia + Eskaeraren aurreko ITE-a izan behar du

18 hilabete

Jarduketak bukatzeko, laguntza emateko ebazpena jakinarazten denetik hasita

Dirulaguntza motak


PFEZren Desgrabazioa

Bizikidetza-unitate guztientzat. Zergadunek ohiko etxebizitzan inbertitzeagatik kenkaria egin dezakete (% 18-% 23), Gipuzkoako edo Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun Departamentuak ezarritako mugekin.

Finantzaketa kualifikatuaren bidezko zuzeneko laguntza (kreditua)

Baldintza ekonomikoak: Babespeko aurrekontuaren %10etik gorako diru-sarrerak
Diru-sarrerak: 39.000 €-tik beherako diru-sarrera gordin ponderatuak
Finantzaketa: Hitzarmen mota

Ebazpena jaso ondoren, emandako kredituaren% 100 eskatzen ahal izango da

Itzuli beharrik gabeko dirulaguntzetarako zuzeneko laguntza

Baldintza ekonomikoak: 25.000 €-tik beherako diru-sarrera gordin ponderatuak

Dirulaguntza jaso dezaketen obra motak eta dirulaguntzaren zenbatekoa

Tipo 1. Kontserbazio obrak, segurtasuna eta bizigarritasuna

Jarduketa eremuaren araberaDirulaguntzaren gehieneko ehunekoa Dirulaguntzaren gehieneko zenbatekoa
Birgaitze Isolatuaaurrekontu babesgarriaren %402.500€ /etxebizitzako
25.0000€/ portal
Birgaitze Integratuaaurrekontu babestuaren %503.000€ /etxebizitzako
30.0000€/ portal
Dirulaguntzaren zenbatekoa portzentajearen eta gehieneko zenbatekoaren arteko txikitasunaren arabera kalkulatuko da.

Tipo 3. Irisgarritasuna hobetzeko obrak

Jarduketa eremuaren araberaDirulaguntzaren gehieneko ehunekoakDirulaguntzaren gehieneko zenbatekoa
Birgaitze Isolatuaaurrekontu babesgarriaren 50% 3.000€ /etxebizitza
30.0000€/ portal
Birgaitze Integratuaaurrekontu babestuaren 50% 3.500€ /etxebizitza
35.0000€/ portal
Dirulaguntzaren zenbatekoa portzentajearen eta gehieneko zenbatekoaren arteko txikitasunaren arabera kalkulatuko da.


Debegesan informazioa eta tramiteak egiteko laguntza ematen dugu eskualde osoan, hitzordua eskatu eta etorri gure bulegoetara.

Esta información es un resumen extraído del Boletín Oficial del País Vasco N.º 180, jueves 9 de septiembre de 2021. Orden de 21 de julio de 2021, del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, sobre medidas financieras para actuaciones protegibles en materia de rehabilitación en viviendas y edificios, accesibilidad y eficiencia energética.

¿Qué documentación tengo que presentar para solicitar las ayudas?